Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa, Ryuji Kosaka, Ayaka Shibutani, Hazuki Kikuchi, Hiroyuki Miura, Yoshinori Miyata, Yûto Torii, Takako Yamamura, Takuma Nagao, Taijirō Tamura